40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Σεπτεμβρίου    του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού 090,00€.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την  υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 73.865,56€.
  4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  του Διεθνούς   ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
  5. Έγκριση 1ου επαναληπτικού  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την » προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 434.327,25 ευρώ με ΦΠΑ».

α)την Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.083,32€ με ΦΠΑ

β)την Ε’ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 192.982,25€ με ΦΠΑ

γ)την Ζ’ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.585,81€ με ΦΠΑ

  1. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .

Ο  πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος