41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού για την  «προμήθεια  υδραυλικού υλικού  για την συντήρηση  δικτύων ύδρευσης  αποχέτευσης και άρδευσης  των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 55.046,96€ .
  2. Έγκριση πρακτικού για “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.051,78€

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου  «Βελτίωση οδικού δικτύου  Διπόταμα  Καστανούλα  προϋπολογισμού 150.000,00€.

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Προυσού ,Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου  προϋπολογισμού 43.000,00€.
  2. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους .

6.Ορισμός δικηγόρου (προκαταρτική εξέταση Δημάρχου για σύνταξη υπομνήματος για αδειοδότηση  δημοτικού καταστήματος) .

  1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Παπαηλία-Κελεσίδη)

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος