41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι oκτώ (28) Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (με 24 % ΦΠΑ) (κατακύρωση)
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για το  έργο «Εσωτερική οδοποιία  ΤΚ Προυσού  και ΤΚ Τόρνου «προϋπολογισμού  000,00€(κατακύρωση).
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Δομιανών” 29.600,00 με ΦΠΑ».
  4. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου.
  5. Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απευθείας ανάθεση έργων μέσω του Κ.Η.Σ.Κ.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος