41η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 41η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τριάντα (30) Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας αρ.6.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ )διασφάλιση δημόσιας υγείας σύμφωνα με την Αριθμό 57/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.6474/23-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Επανεξέταση του θέματος «Έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 520.000,00€.
2. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 231/10944/25-8-2021 με θέμα «Κατεπείγουσα ανάθεση της Υπηρεσίας » Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30/9/2021.
3. Αποδοχή ποσού 82.400,00€ «Eκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου SARS-COV.2 από το ΥΠΕΣ.
4. Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική Διαχείριση του Δήμου
5. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
6. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγων.
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
8. Κατανομή Γ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου έτους 2021(Σεπτέμβριο 2021-Δεκεμβριο 2021).
9. Παράταση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας για μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» αναδόχου Κεχριμπάρης Κων- Στερόπουλος Αθανάσιος.
10. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΥΔΙΑ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΟΣΤΙΜΟΥ».
11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη και λήψη απόφασης για την πορεία εργασιών του έργου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ