41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 41η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι πέντε (25) Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Διαπίστωση αδυναμίας – έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.082.520,00 με ΦΠΑ.
3. Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
4. Πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων έργου με άδεια χειριστή ομάδας Α ειδικότητας 4, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων -Δαπάνη υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2020.
6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ‘Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου» αναδοχόυ Ανδρέα Τάσιου.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς» αναδόχου Κων/νου Μπουλογιάννη.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ