45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι(20) Οκτωβρίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

 

 1. 1.   Εισήγηση εκτελεστικής επιτροπής για  την κατάρτιση  του προϋπολογισμού

έτους 2016

 1. 2.   Ψήφιση πιστώσεων α) Για το έργο «Κατασκευή  δικτύων  ύδρευσης

αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (πίστωση έτους 2015 ποσό 500.00,00€) και β)Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το παραπάνω έργο ποσό 1500,00€

 1. 3.   Ψήφιση πιστώσεων α) Για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ

Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας προϋπολογισμού 117.000,00€ και β) Δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης για το παραπάνω έργο ποσό 1500,00€

 1. 4.   Ψήφιση πιστώσεων για την δημοσίευση α) εκμίσθωση δημ. καταστήματος

στην Τ. Κ. Νοστίμου και β) εκμίσθωση δημ. καταστήματος στην Αγία

Παρασκευή της Τ. Κ. Δομιανών.

 1. 5.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή  δικτύων  ύδρευσης αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (πίστωση έτους 2015 ποσό 500.00,00€)
 2. 6.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ

Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας προϋπολογισμού 117.000,00€

 1. 7.   Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. καταστήματος στην Τ. Κ. Νοστίμου
 2. 8.   Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. καταστήματος στην Αγία Παρασκευή της Τ. Κ. Δομιανών.
 3. 9.   Απόδοση πάγιας προκαταβολής και ανανέωση αυτής.
 4. 10.                       Τροποποίηση της αριθμ.486/2015 απόφασης της οικον.επτροπής(αφορά αμοιβή δικηγόρου).
 5. 11.                       Ψήφιση πιστώσεων
 • Επισκευή  και συντήρηση δικτύων και δεξαμενής πυρόσβεσης ποσό 12.300,00€
 • Χημική εξέταση των πόσιμων υδάτων του Δήμου Καρπενησίου ποσό 3.000,00
 • Καθαρισμός μοκετών ποσό 150,00€
 • Προμήθεια φωτοτυπικών  και εκτυπωτών ποσό 2.000,00€

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος