45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  14 Νοεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρακτικού για την διενέργεια διαγωνισμού κι αξιολόγησης για την

«Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου(Πολιτική Προστασία)» προϋπολογισμού 34.100,00 €.

2.Εγκριση πρακτικού για την διενέργεια διαγωνισμού κι αξιολόγησης για την

«Προμήθεια pellet ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 30.000,00 €

   3.Επί του από 7-11-2017 πρακτικού του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Αμπλιανης. προϋπολογισμού 20.500,00€.(ορισμός νέας ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών).

   4. Αποδοχή παραχώρησης  εδαφικής λωρίδας.

   5. Ψήφιση πιστώσεων .

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος