45η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σήμερα Δεκαεννιά (19) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα.

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00€

 

Αιτιολογία

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη -κατεπείγουσα  διότι θα πρέπει να εγκριθούν άμεσα εκ νέου οι  τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας,  ύστερα από την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αριθμ. 287/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια του φωτεινού διάκοσμου(εν όψει των Χριστουγέννων) και η τοποθέτηση αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος