48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16) Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

 1. 1.     Ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 .
  1. 2.      Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 ,
  2. 3.     Προέλεγχος ισολογισμού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως , πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2013 ,
  3. 4.       15η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015.
   1. 5.      Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία Αμοιβή αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης της Μαθητικής Εστίας ,
   2. 6.       Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου » προϋπολογισμού 8.000,00€
   3. 7.       Διόρθωση της αριθμ.500/2015 απόφασης  της οικονομικής επιτροπής ως προς τον ανάδοχο του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ  Κλαυσίου Ποταμιάς».
   4. 8.       Επί εγγράφου Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών  για αδυναμία σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Ειδικής αξιολόγησης  για τις υδροληψίες του Δήμου Καρπενησίου .
   5. 9.       Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Ανάπλασης ΤΚ.Νοστίμου».
   6. 10.   Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης Καρπενησιώτη από γήπεδο Μεγάλου Χωριού  μέχρι κατάντι γέφυρας».
    1. 11.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την μεταφορά και επισκευή των οχημάτων του Δήμου στην Αθήνα και ορισμός υπολόγου .
    2. 12.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  «Εκτακτες  οικονομικές ενισχύσεις».
    3. 13.   Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου .
    4. 14.   Ψήφιση  πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος