47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3)του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση  καιρικών συνθηκών 2019-2020 προϋπολογισμού 58.528,00€.
  2. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  3. Τακτοποίηση ΧΕΠ απαλλαγή υπολόγων.
  4. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου -αντιδημάρχων.
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων διακήρυξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» 279.620,00€ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

 

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος