49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, να παραβρεθείτε σε ΤΑΚTIΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις Δέκα (10)του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Ποταμιάς» προϋπολογισμού 41.500,00€

2.Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε Καρπενησίου προϋπολογισμού 50.000,00€

3.Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού

4.Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων στην Κοινότητα Κλαυσίου

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος