49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 49η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα 10.30 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας) και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020- Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην πρόσφατη εγκύκλιο 63/ΔΙΔΑΔ/Φ69/184/οικ.19515/12.10.2021, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Πρόσληψη Χειριστού ανυψωτικού μηχανήματος με τετράμηνη σύμβαση.
2. Πρόσληψη προσωπικού με πενθήμερη απασχόληση.
3. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχων.
4. Εισήγηση για τον Καθορισμό τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022.
5. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης έτους 2022.
6. Εισήγηση για Καθορισμό Τ.Α.Π. έτους 2022.
7. Εισήγηση για Καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2022.
8. Εισήγηση για Καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022.
9. Εισήγηση για Καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2022.
10. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Δημοτικής και Αστικής Συγκοινωνίας έτους 2022.
11. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2022.
12. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2022.
13. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης διόρθωσης στοιχείων Προανάρτισης στο Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης – Δήλωσης ακινήτου δήμου Καρπενησίου στην θέση Κορίτσας Τ.Κ Κλειτσού.
15. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας του Τεχνικού ασφαλείας από το προσωπικό του Δήμου.
16. Τεκμηρίωση της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικού για τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης των Κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην της Κοινότητας Καρπενησίου .
17. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με ανάδοχο την Εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα Καταβόθρα» αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις για προσαρμογή Λειτουργούντων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017».
20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση -Αναβάθμιση Κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου .
21. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου» Βελτίωση Αστικών Υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου».
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου» Επισκευή στέγης Κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπενησίου».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ