46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 46η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 7η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022
2. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου Δήμου Καρπενησίου στη Θεσσαλονίκη
3. Αποδοχή γνωμοδότησης της Δικηγόρου του Δήμου Καρπενησίου περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 312/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας επί Αγωγής Κωνσταντίνου Καρέτσου (ΑΓ55/2022) και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου.
4. Έγκριση 3ο πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Αναβάθμιση- Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.000,00€ (οριστικός ανάδοχος)
5. Επί αιτήσεως του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σταυροχωρίου κ. Βασίλειου Υφαντή περί αναγνωρίσεως οφειλών, ως απόρροια αποζημίωσης, από τον τέως Δήμο Προυσού.

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ