46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25)του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου  του έργου » Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα -Γέφυρα Μέγδοβα» προϋπολογισμού 130.000,00€
  3. Έγκρισης 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων  1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου  000,00€ με ΦΠΑ
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού  οριστικού αναδόχου » Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού  090,00€.
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς  και Προδρόμου «προϋπολογισμού  000,00€
  6. Κατάρτιση εκ νέου όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια  αλατιού  αποχιονισμού  οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 35.540,76€ με τον ΦΠΑ.

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος