46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι δυο (22)  Οκτωβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού  επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) επιβατηγών οχημάτων  προϋπολογισμού 34.000,00€.
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών  επισωτρων  για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του Δήμου προϋπολογισμού 73.661,84€ ( κατακύρωση).

4.Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου).

 

5.Εισήγηση για υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος   Σουλιώτης