46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 46η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας προϋπολογισμού 130.000,00€.
2. Απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής για την Προδικαστική Προσφυγή του κ. Ιωάννη Κορεντζέλου για το έργο “Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου”.
3. Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση Γηπέδου Μπάσκετ στο Στένωμα” προϋπολογισμού 205.000,00€.
4. Παράταση σύμβασης υπαλλήλου ΙΔΟΧ.
5. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.
6. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά τον επετειακό εορτασμό και εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821).
7. Συμπλήρωση της αριθμ.219/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με τίτλο “Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 στο ΠρόγραμμαΑνάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».”
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη τέλη κτηματογράφησης).
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη για έξοδα μετακίνησης μεταφορά απορριμματοφόρου από Πάτρα στη Θεσσαλονίκη για μετατροπή του σε ανατρεπόμενο φορτηγό).
10. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου.

11. Παράταση προθεσμίας του έργου ” Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Καρπενησίου” αναδόχου Εταιρείας ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ .
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου ” με ανάδοχο την Εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ