46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  21 Νοεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Έγκριση πρακτικού 2ου  κατακύρωση  για το έργο  «Εσωτερική οδοποιία  στην ΤΚ Σελών».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3.Εγκριση 3ου τριμήνου 2017.

4.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου .

5.Ορισμός δικηγόρου

 6.Ψηφίσεις πιστώσεων .

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος