42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι  πέντε (25) Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2017

2.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος απαλλαγή υπολόγου

3.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Αγίας Παρασκευής  Τ.Κ Δομιανών» ποσού 7.000,00€.

4.Εγκριση  1ου πρακτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών», Προϋπολογισμού: 12.500,00€ .

5. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος