42η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και την αριθμ. 59/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να παραβρεθείτε σε (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Ύδρας 6, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα 9:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Επανεξάταση του θέματος: Έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρολογικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικού οδοποιία Κ.Καρπενησίου» (θέμα από αναβολή)
2. Έγκριση της αριθμ.26/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού)
3. Εξειδίκευση πιστώσεων (αφορά οικονομικές ενισχύσεις)
4. Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή Υπολόγου (αφορά πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ)
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Δομνίστας
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών» αναδόχου Βασιλείου Αθανασιάδη ΕΔΕ
7. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Αλεστίων»
8. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: «Δημιουργία παταριού στο νεκροταφείο»

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ