42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 42η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις τριάντα μία (31) Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου 2020.
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τμήματος Πόλης Καρπενησίου » προϋπολογισμού 841.935,48€ άνευ ΦΠΑ.
4. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τον διεθνή ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ» με προϋπολογισμό 2.187.047,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
5. Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» (οριστικός ανάδοχος) προϋπολογισμού 279.620,00€.:
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων αποχέτευσης στις θέσεις Αγ. Ευρυτάνες Δ.Κ Καρπενησίου στην Κ. Κλαυσίου αναδόχου Γεωργίου Γούλα .
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημιουργία Παταριού στο Νεκροταφείο «αναδόχου κ. Κορέντζελου Ιωάννη.

 

Ο πρόεδρος της οικον .Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ