42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δυο (2)  Οκτωβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Ασπροπύργου » προϋπολογισμού 188.000,00€
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου» Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου» προϋπολογισμού 40.000,00€
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου » Βελτίωση υποδομών ΤΚ Σαρκίνης Εσωχωρίων και Βελωτών»  προϋπολογισμού 36.000,00€
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και  Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου  για τα έτη 2017-2018 (Α Φάση) προϋπολογισμού 217.903,22€
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Καρπενησίου» προϋπολογισμού 74.400,00€
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου  « Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Αγίας Τριάδας » του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 35.500,00€ (με 24 % ΦΠΑ).
  7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος