42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα(30) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 10.30πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο στα παρακάτω θέμα.

 

1.Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00 για ” Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ”

 

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει η ψήφιση για την προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, δεδομένου ότι  έγινε ενίσχυση του ΚΑΕ με την αριθμ.  362/2015 απόφαση του Δ.Σ (αναμόρφωση προϋπολογισμού)

 και περιμέναμε την  έγκριση της παραπάνω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Δ/νση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η οποία   πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας  σήμερα στις 30-9-2015 με το αριθμ.14482 πρωτόκολλο.

 

                                                                             Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης