48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 48η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 6-12-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

  1. Εισήγηση  για Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής  εξέτασης δικαιολογητικών που  προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχου του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στην Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεσοκώμης».
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής  εξέτασης δικαιολογητικών που  προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχου του έργου «Εσωτερική οδοποιία Γοριανάδων».
  4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την  «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» ποσού 16.368,00€
  5. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση της  περίληψης της διακήρυξης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης