44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 44η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 15-11-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση  πρακτικών  (1,2, και 3) διαγωνισμού για την υπηρεσία  (Υποέργο 3ο Προγράμματος) «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση ,Δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα» των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο: Εφαρμογή  τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου «, στο πλαίσιο  του προγράμματος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας».
 2. Εισήγηση για Αναμόρφωση προϋπολογισμού οι κ.έτους 2016 .
 3. Ανάκληση της 278/22-1-2016 πρόταση ανάληψης  της οικ. επιτροπής .
 4. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Συντήρηση υποδομών στην ΤΚ Παυλοπούλου» ποσό 5.000,00€.
 5. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Υπερύψωση τοιχίου προστασίας πρανών στην Αγία Τριάδα ποσό 2.300,00€.
 6. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή αποχετευτικού δικτύου στην Αγία Τριάδα» ποσό 2.300,00€.
 7. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Παπαρουσίου  ποσό 5.000,00€.
 8. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Μυρίκης» ποσό 4.000,00€.
 9. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία  ΤΚ Βουτύρου» ποσό  5.000,00€.
 10. Παράταση  περαίωσης των μελετών   α)»Γεωτεχνική  μελέτη για τη διαπλάτυνση Γέφυρας Γαύρου΄» και β)Στατική Μελέτη Διαπλάτυνσης Γέφυρας Γαύρου .
 11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού).
 12. Απόδοση πάγιας προκαταβολής-Ανανέωση.
 13. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγου.
 14. Ψήφιση πιστώσεων (αφορά προμήθεια υδραυλικού υλικού).
 15. Έγκριση 3ου τριμήνου εσόδων-εξόδων έτους 2016.
 16. Έγκριση  δαπάνης (αφορά δικαστική δαπάνη).
 17. Νέα Εισήγηση της  επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου».
 18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων ποσού  74.000,00€
 19. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης