40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις   (22) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών & αξιολόγησης προσφορών) για την εργασία: Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου
  2. Έγκριση πρακτικού για την εξέταση της ένστασης για την εργασία: Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάδειξη Αισθητικής αναβάθμισης Εμπορικού Κέντρου Καρπενησίου»
  4. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς» ποσού 30.000€
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο: «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς»
  6. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής- Απαλλαγή υπολόγων
  7. Αποδοχή παραχώρησης κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server).

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος