41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  οκτώ (8) Δεκεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση παροχής υπηρεσίας και κατάρτιση όρων διακήρυξης για: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών (πολιτική Προστασία 2014-2015)
  2. Ψήφιση πιστώσεων για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών (πολιτική Προστασία 2014-2015)ποσού 54.181,50 και  ψήφιση της σχετικής διακήρυξης για τον διαγωνισμό
  3. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την ΑΕΠΙ
  4. Ορισμός δικηγόρου (προσφυγή στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 για την αριθμ.348/2014 απόφαση Δ.Σ.)
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Τεχνικού Προγράμματος)
  6. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων- Απαλλαγή υπολόγων
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης