45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 45η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 22-11-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Καρπενησίου και  Νομικών Προσώπων του για (2) έτη.
  2. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στην Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεσοκώμης «προϋπολογισμού  10.000,00€
  3. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γοριανάδων  προϋπολογισμού 12.000,00€.
  4. Ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και οδηγιών του ΥΠΕΣ στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ.έτους 2017
  5. Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ.έτους 2017.
  6. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Ευρωπαϊκής Πίστης κατά Δήμου Καρπενησίου)
  7. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου.
  8. Αποδοχή δωρεάς Γκούμα Βασιλικής
  9. Ψήφιση  πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης    Νικόλαος