42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δέκα πέντε (15) Δεκεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Κατάρτιση του πίνακα 5Α του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015

2. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής  για Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Αναμόρφωση 2014

3.Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

4.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος –απαλλαγή υπολόγου

5.Απόδοση πάγιας προκαταβολής

6. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος

Νίκος Σουλιώτης