Συνοπτικός διαγωνισμός για «Συντήρηση Οχημάτων και μηχανημάτων»

Αφορά το συνοποτικπό διαγωνισμό για τη συντήρηση οχημ΄των και μηχανημάτων για το έτος 2017.

Εδώ θα βρείτe όλα τα σχετικά έγγραφα