Διαγωνισμός για την υπηρεσία “Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου”

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία “Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου” συνολικού προϋπολογισμού 72.351,87 ευρώ. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ