Επανάληψη διαγωνισμού για συντήρηση χώρων πρασίνου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την επανάληψη του διαγωνισμού: «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» (Ομάδα Α΄: «Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων» και Ομάδα Γ΄: «Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου»). Παρακάτω θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ