Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την “Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ