Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 64.784,94 ευρώ με ΦΠΑ. 24%. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ