Ανάρτηση τευχών που αφορά τον διαγωνισμό: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 55.800,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Πέμπτη 24 Μαρτίου  έτους 2016 και ώρα 10:00 πμ (έναρξη) έως 10:30 πμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ειδικότητας γεωτεχνικών (Π.Ε. ή Τ.Ε)

Οι προσφορές θα δίνονται σε ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 23η Μαρτίου 2016 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (τηλ 2237350073).

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Σουλιώτης

 

 

Δείτε ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΠΟΡΑΣΙΑΣ

Δείτε ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δείτε ΕΔΩ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ