Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-2024)

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-2024)”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Ε.Ε.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ