Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων δημοτικής ενότητας Καρπενησίου

Ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου, προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08 (Άρθρο 29), όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσιών έργων» για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 60.000,00€ με ΦΠΑ  εκ των οποίων Δαπάνη Εργασιών35.629,60€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) 6.413,33€, Απρόβλεπτα: 6.306,44,Αναθεώρηση: 37,73€, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 11.612,90€.

Υπάρχουσα πίστωση για το 2016: 50.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00€ από ΣΑΤΑ 2017.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Ύδρας 6 Καρπενήσι, μέχρι τις  22/08/2016 με την  καταβολή υπέρ Δήμου Καρπενησίου του ποσού των 5,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350073, Fax επικοινωνίας 2237350072.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η του μήνα Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Καρπενησίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Οδοποιίας

β.         Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.         Εγγεγραμμένες  επιχειρήσεις στα Νομαρχιακά Μητρώα με αντίστοιχο όριο για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 967,74 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 1 μήνα και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 1 μήνας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου. Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

Διαβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.