Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης προυπολογισμού 27.090,00ευρώ με το ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ