Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθ. Α-943 και με αριθ. πρωτ. 13546/18-09-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΦΗΙΩΕΓ-4ΣΕ, προτίθεται να προβεί στη απευθείας ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.368,00 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 02α Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα καθώς και: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσώπων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
• Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σας στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας για το τρέχον έτος.
• Βεβαίωση μη οφειλής (δημοτική ενημερότητα) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Καρπενησίου.

Β. Οικονομική προσφορά:
Την οικονομική προσφορά με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/8-8-2016) καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως αυτές ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6a.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2019-2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-2019-2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2019-2020