Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.976,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 09:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 09:30π.μ.

Η Εγγύηση συμμετοχής θα είναι ίση µε το δύο επί τοις εκατό(2%) του προϋπολογισμού της μελέτης µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Καρπενησίου.

Όλα τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου – website: www.karpenissi.gr.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.(τηλ.: 22373 50030 – 22373 50029, αρμόδιοι κα. Σ.Τομαρά – κ. Γ. Θανασιάς).

 

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη και την Διακήρυξη.