Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

 

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 27.090,00  €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την 14η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο.

Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητος και κατηγορίας 1 τουλάχιστον. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 11η Οκτωβρίου 2019 από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (πληροφορίες, τηλ. 2237350079).

 

Ο Δήμαρχος
 Σουλιώτης Νικόλαος

01α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019-2020

01β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 2018 2019

01δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

05α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ 2019 2020-1

05γ. ΤΕΥΔ 2019 2020

07. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019 2020