Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2023

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 156/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΦ0ΩΕΓ-Υ0Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ. 769/04.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΛΟΡ10-ΗΜΗ) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2023

Κωδικοί                             Έσοδα και Εισπράξεις                         Προϋπολογισμός σε   ευρώ

Αριθμοί

0             Τακτικά Έσοδα                                                                                           7.789.982,35

1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                            971.566,18

2             Έσοδα παρελθόντων ετών                                                                           145.620,69

31            Εισπράξεις από Δάνεια                                                                            7.511.404,89

32            Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα                         1.640.682,29

παρελθόντα έτη

4             Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                              2.940.015,00

5             Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                                           5.223.299,16

13            Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                                8.194.676,34

Σύνολο Πόρων                                                                                                    34.417.246,90

Κωδικοί                              Έξοδα και Πληρωμές                          Προϋπολογισμός σε ευρώ

Αριθμοί

60            Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                           4.386.784,48

61,62        Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                                3.316.641,59

63,64        Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                                           616.513,50

651          Τοκοχρεολύσια δανείων                                                                            44.311,11

66            Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών                                                          1.095.281,03

67,68        Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                                  731.621,37

81            Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                                       454.833,79

82,85        Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                    3.947.729,28

83            Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                     0,00

Επενδύσεις

71            Αγορές                                                                                                7.600.731,93

73            Έργα                                                                                                 11.260.932,04

74            Μελέτες                                                                                                 426.433,11

75            Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                      4.700,00

652          Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων                                                  269.003,50

9111         Αποθεματικό                                                                                       261.730,17

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                                                                 34.417.246,90

 

Ο.Π.Δ. 2023 & 156_2022 AΔΣ