Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & ΟΠΔ Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2021

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 177/2020 (ΑΔΑ: 69ΤΑΩΕΓ-0ΒΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ. 9927/19.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΑΓΟΡ10-9ΧΘ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Κωδικοί                            Έσοδα και Εισπράξεις                        Προϋπολογισμός σε

Αριθμοί                                                                                            ευρώ

0                    Τακτικά Έσοδα                                                                                6.239.681,09

1 (πλην 13)    Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                  1.263.141,51

2             Έσοδα παρελθόντων ετών                                                                      157.990,00

31            Εισπράξεις από Δάνεια                                                                                     0,00

32            Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα                   1.685.902,90

παρελθόντα έτη

4             Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                          2.676.500,00

5             Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                                       4.164.908,33

13            Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                           10.242.080,70

Σύνολο Πόρων                                                                                                 26.430.204,53

Κωδικοί                             Έξοδα και Πληρωμές                         Προϋπολογισμός σε

Αριθμοί                                                                                            ευρώ

60            Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                          4.047.247,00

61,62        Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                               2.862.498,12

63,64        Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                                         484.123,24

651          Τοκοχρεολύσια δανείων                                                                          29.207,41

66            Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών                                                           887.478,12

67,68        Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                                571.259,04

81            Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                                     202.080,95

82,85        Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                   3.704.385,03

83            Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                     0,00

Επενδύσεις

71            Αγορές                                                                                             1.806.309,60

73            Έργα                                                                                             11.393.677,54

74            Μελέτες                                                                                              250.139,49

75            Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                    4.600,00

652          Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων                                                179.335,67

9111         Αποθεματικό                                                                                         7.863,32

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                                                               26.430.204,53

 

Ο.Π.Δ. 2021 & 178/2020 ΑΔΣ