Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής ενότητας Καρπενησίου

Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση οδών και πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΣΥ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ