Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4764/2020

Υπενθυμίζουμε ότι στις 31.10.2021, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Στη ρύθμιση του N. 4764/2020, υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα:

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’).

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

ββ) είναι άνεργοι,

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Η πλήρωση ή μη των ως άνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από τις δηλώσεις των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση μισθωμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.474/ 54938/21.07.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Καρπενησίου, τηλ. 2237350060.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Γιώργος  Αναγνωστόπουλος