Διαγωνισμός για «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ