Πρόσληψη ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων για 2 μήνες

 

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου Έχοντας υπόψη

: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) µε αντικείµενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διµήνου χρονικής διάρκειας.

2. Την αριθµ. 357/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καρπενησίου µε την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) Χειριστή Μηχανήµατος Έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για τη χρήση του ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ του ∆ήµου Καρπενησίου.

3. Την αριθµ. 1091/172321/9.10.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία διαπιστώθηκε η νοµιµότητα της 357/2017 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπενησίου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ µ ε

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι και 18/10/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ