Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» .

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 27.090,00  €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την 3η  Αυγούστου  2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ με 10:30 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο.

Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητος και κατηγορίας 1 τουλάχιστον. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 2η Αυγούστου από την  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καρπενησίου. (πληροφορίες, τηλ 2237350075).

Δείτε  ΕΔΩ tη διακήρυξη.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο προσφοράς.

Δείτε ΕΔΩ το τιμολόγιο.

Δείτε ΕΔΩ το πρωτογενές αίτημα.

Δείτε ΕΔΩ τη συγγραφή υποχρεώσεων.