1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 9:00πμ και λήξης 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Παράταση σύμβασης χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος Δήμου Καρπενησίου
2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΑΤΕ
3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα – Καταβόθρα» αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ

 

Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας
(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ