1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δώδεκα (12)Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 κλπ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Δ είδη κατεψυγμένων (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-95457 ) ,Η’ είδη παντοπωλείου (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-95462) Θ’ Είδη Παντοπωλείου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ 95464 ) και ΙΑ΄ Ελαιόλαδο (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-95466) «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», προϋπολογισμού 405.458,69€ (με ΦΠΑ).
2. Αποδοχή της απόφασης τροποποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
3. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2020
4. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», αναδόχου Ανδρ. Τάσιου.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ