1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3)του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου  Δήμου Καρπενησίου  προϋπολογισμού 35.540,76€

2.Πρόσληψη  προσωπικού (2) χειριστών ΜΕ  για αντιμετώπιση προβλημάτων  λόγω καιρικών φαινομένων .

 

Ο  Δήμαρχος Καρπενησίου

Σουλιώτης  Νικόλαος

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ